Przejdź do

Przeszukaj stronę

Logowanie

Logowanie

Logowanie

Gazetka Szkolna

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Installing

Foto-chmurka

Nawigacja

Biblioteka

Regulamin Biblioteki Szkolnej
Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu


§ 1

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną służącą realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu nauczycieli, podnoszeniu ogólnego poziomu kultury, popularyzowaniu wiedzy o regionie.

§ 2

1. Funkcje biblioteki szkolnej:
1) edukacyjne, informacyjne, kształcące - podnoszenie poziomu kompetencji czytelniczych i informacyjnych, tworzenie bazy niezbędnej do kształcenia
i samokształcenia;

2) dydaktyczne - współuczestniczenie w realizacji programów nauczania;

3) wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne - współuczestniczenie w realizacji programów profilaktycznych, prozdrowotnych;
4) kompensacyjna - wspieranie uczniów z dysfunkcjami;
5) kulturotwórcza, rozrywkowa, rekreacyjna – propagowanie różnorodnych form czytelnictwa, stwarzanie warunków do odbioru i tworzenia tekstów kultury, inicjowanie ciekawych form pracy grupowej i zbiorowej;
6) postawotwórcze - rozwój osobowości.
§ 3

1. Zadaniem biblioteki szkolnej i zatrudnionych tam nauczycieli bibliotekarzy jest:
1) udostępnianie i współtworzenie bazy do realizacji misji szkoły: programów nauczania i innych programów ogólnoszkolnych;
2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
3) współpraca z nauczycielami i zespołami zadaniowymi działającymi na terenie szkoły;
4) dostarczanie informacji, pomysłów i wzorców w zakresie zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych oraz realizacji projektów edukacyjnych;
5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
6) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
7) wyposażenie uczniów w umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez prowadzenie działań z zakresu wyszukiwania informacji poprzez rozmaite kanały komunikacyjne;
8) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

9) przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym poprzez propagowanie nowoczesnych źródeł wiedzy i wdrażanie do świadomego
i kompetentnego korzystania z nich;

10) przygotowanie uczniów do roli odpowiedzialnych obywateli poprzez stałą współpracę z Samorządem Uczniowskim i innymi szkolnymi formami społecznej aktywności uczniowskiej;

11) współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu oraz promocja bibliotek naukowych, specjalistycznych i ogólnopolskich;
12) promowanie szkoły poprzez współtworzenie szkolnych kanałów informacyjnych
(internetowa strona szkoły, profile w mediach społecznościowych) oraz udział
w akcjach lokujących szkołę na forum lokalnym i miejskim;

13) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

14) poradnictwo informacyjne i czytelnicze wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniowskich;
15) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym oraz wychowawcami poszczególnych klas;
16) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych;
17) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną
i społeczną;

18) opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece szkolnej.

§ 4

1. W ramach biblioteki szkolnej funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), które służy promocji edukacji ustawicznej, wspieraniu procesów edukacyjnych, nauce świadomego i kompetentnego oraz bezpiecznego i legalnego korzystania z zasobów Internetu. Stanowiska ICIM są wykorzystywane do nauki korzystania z bibliotek cyfrowych oraz promocji e - czytelnictwa i e - wolontariatu.

2. Z biblioteki szkolnej i ICIM, mogą korzystać uczniowie i ich rodzice. Wpis o wypożyczeniu zasobów biblioteki szkolnej dokonywany jest na kartę ucznia. Zasoby są także dostępne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkoły.

3. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej oraz ICIM dla czytelników ustala się na początku każdego roku szkolnego w zależności od czasu trwania zajęć edukacyjnych.

4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres miesiąca (nie dotyczy okresu wakacji). Podczas przygotowań do konkursów i olimpiad ilość wypożyczanych woluminów może być ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb uczniów i zasobów biblioteki. Książki udostępniane są także na czas przerw świątecznych, ferii czy okresu wakacji (bez limitów ilościowych).

5. Księgozbiór podręczny jest wypożyczany uczniom tylko na miejscu, nauczyciele mogą wypożyczać encyklopedie i słowniki na zajęcia lekcyjne.

6. Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik musi odkupić według wskazówek nauczyciela bibliotekarza.

7. Kwestię zaginionych lub zniszczonych bezpłatnych podręczników określa szkolny regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć edukacyjnych wszystkie książki wypożyczone przez uczniów klas trzecich muszą być do biblioteki szkolnej zwrócone.

9. Filmoteka szkolna jest dostępna dla wszystkich użytkowników biblioteki.

10. W bibliotece szkolnej i przy stanowiskach ICIM obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
11. W bibliotece szkolnej należy przestrzegać zasad kultury.

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,823,340 unikalne wizyty