Przejdź do

Przeszukaj stronę

Logowanie

Logowanie

Logowanie

Gazetka Szkolna

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Installing

Foto-chmurka

Klub szkolny

Regulamin klubu szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Jerzego Czartoryskiego
w Radomiu§ 1

Klub szkolny obejmuje swoją działalnością opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną wszystkich uczniów klas I-III gimnazjum.

Cele i zadania klubu szkolnego

§ 2


1. Celem działalności klubu szkolnego jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej
i rekreacji.

2. Godziny pracy klubu szkolnego uzależnione są od potrzeb edukacyjno - wychowawczo-opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora szkoły.

3. Klub szkolny zapewnia także opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotowego.
Zadania szczegółowe klubu szkolnego
§ 3

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym do szkoły opieki przed i po zajęciach edukacyjnych.
2. Zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.
3. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno – moralnej.
5. Kształtowanie umiejętności w pracy w grupie, umiejętności słuchania, dialogu i rozumienia innych.
6. Upowszechnianie zasad kultury osobistej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.
7. Współdziałanie z dyrekcją gimnazjum, nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.

Założenia organizacyjne

§ 4

1. Z klubu szkolnego mogą korzystać wszyscy uczniowie klas I - III gimnazjum, którzy ze względu na dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole za zgodą i wiedzą wychowawcy klubu szkolnego.
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do klubu szkolnego przez dyrektora gimnazjum z powodu nieobecności nauczyciela. Obecność na zajęciach
w klubie szkolnym jest sprawdzana jak na każdych zajęciach edukacyjnych.

3. Samowolne opuszczenie klubu szkolnego w trakcie zajęć będzie traktowane jak ucieczka
z lekcji.

4. Zachowanie w klubie szkolnym ma wpływ na ocenę zachowania ucznia w śródrocznej
i rocznej klasyfikacji

5. Godziny pracy klubu szkolnego uzależnione są od potrzeb edukacyjno - wychowawczo-opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora szkoły.
6. Wychowawca klubu szkolnego odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów przebywających w klubie szkolnym.

7. O wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć w klubie szkolnym, wychowawca klubu szkolnego ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora gimnazjum.
8. Klub szkolny dysponuje dwoma salami, które służą do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.


Warunki korzystania z klubu szkolnego

§ 5

1. Uczeń przebywający w klubie szkolnym jest zobowiązany:
1) wypełniać polecenia wychowawcy klubu szkolnego;
2) dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć;
3) przebywać w klubie szkolnym do czasu zakończenia organizowanych zajęć;
4) zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali;
5) tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa;
6) dbać o czystość i estetykę pomieszczeń oraz pomagać w ich utrzymaniu;
7) szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia klubu szkolnego.
2. Uczeń przebywający w klubie szkolnym ma prawo do:
1) samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów
i nauczycieli;
2) wykorzystywania, za zgodą nauczycieli, wychowawcy klubu szkolnego, pomocy dydaktyczno – wychowawczych oraz sprzętu znajdującego się w klubie szkolnym;
3) zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć.
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,823,375 unikalne wizyty