Przejdź do

Przeszukaj stronę

Logowanie

Logowanie

Logowanie

Gazetka Szkolna

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Installing

Foto-chmurka

Biblioteka

Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Publicznym Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu

Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.811)

Postanowienia ogólne

§1


1. Niniejszy regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów ćwiczeniowych reguluje:
1 ) zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania;
2) postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Zadania biblioteki szkolnej

§ 2


1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2. Biblioteka szkolna nieodpłatnie:
1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową;
2) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub zwrotem brakującej płyty.

Wypożyczanie i zwrot bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych

§ 3


1. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe są wypożyczane i udostępniane uczniom nieodpłatnie przez bibliotekę szkolną.

2. Wypożyczenie , o których mowa w ust. 1 odbywa się na początku roku szkolnego tylko jeden raz w każdym roku nauki w gimnazjum. Wyjątkiem są uczniowie zmieniający szkołę, którzy darmowe podręczniki otrzymują z chwilą przejścia do Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu.

3. Podręczniki nie są własnością uczniów, są im jedynie przez szkołę udostępniane na czas nauki na określonym poziomie edukacyjnym. Wyjątkiem są uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych, którzy na własność otrzymują od szkoły podręczniki przystosowane do ich potrzeb.

4. Biblioteka szkolna udostępnia rokrocznie każdemu uczniowi bezpłatne materiały ćwiczeniowe, które stają się własnością ucznia korzystającego z nich.

5. Zwrot bezpłatnych podręczników do biblioteki szkolnej następuje wraz z zakończeniem zajęć edukacyjnych w każdym roku szkolnym w terminie rokrocznie ustalanym przez dyrektora szkoły.

Zmiana szkoły

§ 4


W przypadku odejścia ucznia z Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu podczas trwania roku szkolnego, jest on zobowiązany zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.

Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki


§ 5


1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książek przed zniszczeniem.

2. Podręcznik udostępniony uczniowi winien być traktowany z szacunkiem.

3. Nie wolno na nim pisać czy rysować, ani w jakikolwiek sposób go niszczyć. Ma on służyć kolejnym pokoleniom uczniów.

4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia bezpłatnego podręcznika rodzice winni uzgodnić sposób rekompensaty strat z nauczycielem bibliotekarzem i dyrektorem szkoły.

Postanowienia końcowe

§ 6


1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Grupa uczniów objęta programem korzystania z nieodpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest rokrocznie definiowana odrębnymi przepisami.

3. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych , które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

Wygenerowano w sekund: 0.04
1,823,331 unikalne wizyty